Privacy Policy

Privacy policy en cookiebeleid versie mei 2018

Dimar Group met maatschappelijke zetel te Wachtebeke en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0836.873.735 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.


Artikel 1: Algemeen
Dimar Group leeft de wet- en regelgeving betreffende de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de bepalingen van de General Data Protection Regulation of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden (Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens) na.     
Dimar Group vindt de bescherming van de privacy uiterst belangrijk en neemt hiervoor de in dit privacy beleid genoemde maatregelen.
Wij verzamelen, registreren en verwerken persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, surfers en van de gebruikers van onze diensten en toepassingen. Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarvoor en hoelang we die gegevens gebruiken en hoe u er controle over heeft.
Deze Privacy Policy is ook van toepassing indien u een bezoek brengt aan onze maatschappelijke zetel, websites, meedoet aan een wedstrijd, actie of event of op een andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten.

Artikel 2: Verwerking van persoonsgegevens
Dimar Group verwerkt en verzamelt persoonsgegevens van klanten en contacten. 
Deze persoonsgegevens zijn gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres enz. Het begrip verwerking is ruim en dekt onder meer het verzamelen, bewaren, actualiseren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens. Voor alle duidelijkheid, een verwerking van persoonsgegevens is enkel aan de orde indien u een natuurlijke persoon bent.  Indien u een rechtspersoon bent dan geldt deze Privacy Policy enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen, zijnde gemandateerden, contactpersonen. 
Voor zover u een zelfstandige, een eenmanszaak, vof of maatschap bent, dan wordt u eveneens gezien als persoon waarop de Verordening van toepassing is daar het in dit geval tevens om gegevens gaat die direct of indirect iets over u vertellen.
Dimar Group verzamelt de informatie die u ons zelf geeft.  Dit kan telefonisch, schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer u ons een mail stuurt), elektronisch of mondeling
We verzamelen onder meer persoonsgegevens die u kunnen identificeren en toelaten contact met u op te nemen ( naam, adres, emailadres, telefoonnummer), uw facturatie- en betalingsgegevens, het type browser.
Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Zoals de wet ook voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Artikel 3: Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Dimar Group.
Dimar Group is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.
Dimar Group zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

Artikel 4: Verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden, kunnen met elkaar gecombineerd worden om ons aanbod, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.
Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.
Wij gebruiken persoonsgegevens:

  • Wanneer wij toestemming hebben gekregen
  • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst
  • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
  • Wanneer Dimar Group daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Artikel 5: Duur van de verwerking
De persoonsgegevens wordt door ons bewaard en bewerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Dimar Group en u.

Artikel 6: Uw rechten als gebruiker

6.1. Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om toegang te vragen tot uw informatie en deze in te kijken.
6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om na deze inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen voor zover zou blijken dat de gegevens niet correct zouden zijn.  Bovendien heeft u het recht om volledig uit alle systemen en database van Dimar Group te worden gewist indien er een vermoeden is dat deze gegevens onrechtmatig zouden worden verwerkt.  U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn.
6.3. Recht van verzet
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke van verwerking over te dragen.
6.5. Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken
6.6. Uitoefening van uw rechten
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart verplicht) kan u dergelijke verzoeken schriftelijk en gedateerd richten aan Dimar Group BV, Langelede 88, 9185 Wachtebeke.
Wees wel altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wenst uit te oefenen. 
Dimar Group moet uw identiteit aan de hand van een kopie van uw identiteitskaart kunnen verifiëren, om te vermijden dat iemand anders uw rechten zou uitoefenen.
6.7. Recht om klacht in te dienen
Ten slotte heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming indien deze van oordeel is dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerkt of verzameld worden.

Artikel 7: Veiligheid en vertrouwelijkheid
7.1.Dimar Group heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
7.2. In geen geval kan Dimar Group aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
7.4. Dimar Group zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging van en verspreiding van deze gegevens of de niet-toegelaten toegang tot de gegevens. 

Artikel 8: Recht op toegang, verbetering, verwijderen en verzet

A. RECHT OP TOEGANG
U heeft steeds recht op toegang tot de gegevens die wij over u hebben. U kan ons vragen:

  • of wij persoonsgegevens van u verwerken
  • waarvoor wij die verwerken
  • welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken
  • met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen
  • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens

U kan dit recht uitoefenen door ons te contacteren op DIMAR GROUP, Langelede 88, 9185 Wachtebeke ( tel 09-3370857)
Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.
Dimar Group heeft 45 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Dimar Group uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.
B. RECHT OP VERBETERING EN VERWIJDERING
U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daartoe kan u ons ook contacteren DIMAR GROUP, Langelede 88, 9185 Wachtebeke.
We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde gegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens gedurende bepaalde termijnen te bewaren.
C. RECHT OP VERZET TEGEN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING OF COMMERCIELE DOELEINDEN
U heeft steeds het recht zich te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.
U kan hiervoor contact opnemen met DIMAR GROUP, Langelede 88, 9185 Wachtebeke.
Voor commerciële of promotionele e-mails kan u zich uitschrijven via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne. Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.
Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.

Artikel 9: Website
Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden en geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding.

A. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie. De website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

B. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de onderneming. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

C. COOKIES

De website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.
Bij een eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt cookies toestaan of weigeren.
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor Cookies weigeren.
U kunt tevens weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen.  Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

D. BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.

 

.